STICHTING LG33

: 855164414
: 63273934
: Lange Geer 22
: 2611PV
: Delft
: J. Manders

Doelstelling

a Het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra (financiële) ondersteuning te bieden aan:
I de (D)elftse (W)erkgroep (H)omoseksualiteit.
II andere (algemeen nut beogende) instellingen met een soortgelijke doelstelling en werkveld als de (D)elftse (W)erkgroep (H)omoseksualiteit.
b het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

J. Manders, voorzitter
V. Oppeneer, secretaris
S. Berg, penningmeester

[email protected]

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behalve een eventueel niet bovenmatig wettelijk toegestaan vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Alle aan bestuursleden middelijk of onmiddellijk betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening van de stichting opgenomen en toegelicht.

Downloads

Comments are closed.